SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte 24/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-06-30 17:21

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 24/9 18.30

Plats: Svarteskolan

DAGORDNING
1 Mötets öppnade
2 Val av:
2.1 Mötesordförande
2.2 Mötessekreterare
2.3 2 justeringsmän
3 Mötets utlysande och fastställande av dagordning
4 Föredragning av
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse
5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och
medlemmarna (måste lämnas senast 14 dagar före årsmötet)
7 Fastställande av föreningens verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår
8 Fastställande av årsavgift
9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Ledamöter 2år
9.3 Suppleanter 2år
10 Val av revisorer
10.1 Revisor 1år
10.2 Revisorsuppleant 1år
11 Val av valberedning
11.1 Valberedning ordförande 1år
11.2 Valberedning ledamot 1 år
12 Mötets avslutande

Styrelsen föreslår att stadgarna justeras på en rad punkter. Dels behöver en del paragrafer anpassas så de stämmer bättre med aktuella förhållanden dels är det bättre om suppleanterna väljs på ett år i stället för två.
Om årsmötet antar de nya stadgarna behöver de beslutas igen på ett föreningsmöte minst två månader efter årsmötet för att ändringen ska gälla.
Förslaget på ny stadgar finns här: