SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte 14/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2016-08-18 13:40

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 14/9 18.30

Plats: Svarteskolan, Lärarrummet

DAGORDNING

1 Val av
1.1 Mötesordförande
1.2 Sekreterare
1.3 2 justeringsmän, tillika rösträknare

2 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3 Fastställande av dagordning

4 Föredragning av:
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse

5 Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen

6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och medlemmarna (måste vara inlämnade skriftligt minst en vecka före årsmötet)

7 Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

8 Fastställande av årsavgift

9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Övriga ledamöter (2år)
9.3 Suppleanter (1år)

10 Val av
10.1 Revisor
10.2 Revisorsuppleant

11 Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning

12 Övriga frågor