SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Stadgar

ArkivPosted by Webmaster 2016-10-20 14:48
Svarteskolans föräldraförenings stadgar 2014-09-24


Styrelse 16/17

StyrelsePosted by Webmaster 2016-09-14 21:03

Styrelse för verksamhetsåret 2016/17

Ordförande: Camilla Ahlin Nilsson (klass 2 & 5 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 2) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 5 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass F + 4 + 6) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Agneta Borgström (klass 2 + 5 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Kristin Persson (klass 3) kristin.persson@svarteskolan.se
Jenny Graflind (klass F + 3) jenny.graflind@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass 1) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se

Revisor:
Patrik Karlsson (klass 3) patrik.karlsson@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Allan Lundbladh (klass 1 + 4) allan.lundbladh@svarteskolan.se

Valberedning:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Sebastian Jönsson (klass 1) sebastian.jonsson@svarteskolan.seÅrsmöte 14/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2016-08-18 13:40

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 14/9 18.30

Plats: Svarteskolan, Lärarrummet

DAGORDNING

1 Val av
1.1 Mötesordförande
1.2 Sekreterare
1.3 2 justeringsmän, tillika rösträknare

2 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3 Fastställande av dagordning

4 Föredragning av:
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse

5 Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen

6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och medlemmarna (måste vara inlämnade skriftligt minst en vecka före årsmötet)

7 Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

8 Fastställande av årsavgift

9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Övriga ledamöter (2år)
9.3 Suppleanter (1år)

10 Val av
10.1 Revisor
10.2 Revisorsuppleant

11 Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning

12 Övriga frågorProtokoll 2016-03-02

ProtokollPosted by Webmaster 2016-03-16 10:56
Protokoll från mötet 2016-03-02:Protokoll 2016-01-20

ProtokollPosted by Webmaster 2016-03-16 10:55
Protokollet från mötet 2016-01-20Möten i höst

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-10-27 18:07
Följande möten är planerade för hösten:

27/10 kl 18.30
25/11 kl 18.30

Plats: Lärarrummet, stora skolan.

Alla intresserade är som vanligt välkommna!

Årsmötesprotokoll 24/9

ProtokollPosted by Webmaster 2014-10-27 18:01
Här är protokollet från årsmötet 24/9:

Protokoll möte 24/9 -14

ProtokollPosted by Webmaster 2014-10-27 18:00
Här kommer protokollet från konstituerande styrlsemötet 24/9:

Next »